Dofinansowanie z UE

Zakład Pierzarski Europolyester Jacek Szmidt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Europolyester poprzez zastosowanie innowacyjnej, energooszczędnej technologii produkcji, kompleksowej termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE”

Całkowita wartość projektu: 898.515,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 471.575,00 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wytwarzanie własnej energii z OZE (niższe koszty zużycia energii). Celem jest także unowocześnienie produkcji poprzez zastosowanie efektywnej linii technologicznej (zwiększenie potencjału produkcyjnego w czasie zmiany).

Projekt obejmuje inwestycje polegające na wzroście konkurencyjności firmy Europolyester poprzez poprawę efektywności energetycznej. Projekt obejmuje:

1. Modernizację linii technologicznej (do produkcji wypełnienia produktów tekstylnych (poduszki, legowiska dla psów), w tym z surowców wtórnych) pozwalającej na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie produkcyjnym (ekoinnowacja). Podstawowym zadaniem urządzenia będzie pocięcie odpadów z PU na tzw. frytki (podstawowe elementy do późniejszego wykorzystania do wypełnień produktów gotowych), ewentualne mieszanie uzyskanego surowca z innymi elementami (np .silikon) i porcjowanie wytworzonych w ten sposób wypełnień do wyrobów gotowych. Nabywana technologia będzie całkowicie zautomatyzowana. Konieczne będzie wyłącznie podawanie surowca do pocięcia, ewentualnych dodatków do zmieszania i ręczne podłożenie produktu do wypełnienia.

2. Prace termomodernizacyjne budynku produkcyjnego oraz budynku biurowego, polegające na ociepleniu 175m2 stropu, wymiany 28 okien, a także zainstalowanie 3 pomp ciepła, wpływających na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (zmiana źródła ciepła na mniej inwazyjne dla środowiska). Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

3. Wymianę źródeł światła w postaci nowych, energooszczędnych lamp (36 sztuk), co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia terenu zewnętrznego i wnętrza budynków firmy.

4. Instalację systemu do pozyskiwania energii elektrycznej z OZE (instalacja fotowoltaiczna) o mocy 40kW (ekoinnowacja). Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci (zmniejszenie kosztów), a także na zwiększenie udziału OZE w ogólnej ilości wykorzystywanej energii elektrycznej. Dzięki instalacji możliwe będzie wytworzenie dodatkowej energii elektrycznej.

W ramach przedsięwzięcia wdrożona zostanie innowacja produktowa i procesowa o zasięgu ogólnoświatowym (nie dłużej niż 5 lat).

Na skutek realizacji przedsięwzięcia, poprawie ulegnie konkurencyjność firmy, poprzez zmniejszenie kosztów (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej). Jednocześnie, nowa linia technologiczna będzie miała przełożenie na wzrost mocy produkcyjnych o ok. 20%, jak również pojawienie się nowych produktów (wypełnienie pianką PU).

Odnosząc się do powyższych kwestii można wyróżnić następujące rezultaty:

1. Wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w skali świata.

2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1.349,00 GJ/rok.

3. Oszczędność energii cieplnej na poz. 1.064,69 GJ/rok.

4. Oszczędność energii elektrycznej na poz. 75,06 MWh/rok.